9 julij 2018

Kaj storiti v primeru suma okvare števca?

Postopek izrednega pregleda overjenega števca izvaja merilni laboratorij, skladno z zahtevami standarda SIST ISO 9001:2000 in standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004. Merilni laboratorij deluje kot kontrolni organ, tipa C. Kontrolo merilnih naprav izvaja po postopkih, s katerimi zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in poštenost meritev. Števec električne energije lahko pristojna območna enota preda v izredni pregled v merilni laboratorij na osnovi pisne zahteve odjemalca. V merilnem laboratoriju nato določijo datum izrednega pregleda merila , ter o tem obvestijo območno enoto. Pri izrednem pregledu števca je odjemalec lahko prisoten – o terminu mora odjemalca obvestiti območna enota. Merilni laboratorij na osnovi pregleda izda poročilo o kontroli, s katerim ugotovi ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če se z poročilom o kontroli odjemalec ne strinja, lahko naslovi pisno vlogo na Urad RS za meroslovje (MIRS),ki ga bo informiral o nadaljnjih postopkih. Pisno vlogo za MIRS mora odjemalec ustrezno kolkovati.

Stroški izrednega pregleda števca se zaračunajo v skladu s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS št.: 126/2007) in sicer: “Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, nosi Sistemski operater distribucijskega omrežja stroške za njihovo demontažo, pregled in umerjanje ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval.” Stroški demontaže in ponovne montaže števca se zaračunajo po veljavnem ceniku vašega distributerja. Stroški izredne kontrole točnosti števca, se zaračunajo v skladu z Uredbo o višini stroškov na področju meroslovja (Ur.l. RS št.: 26/2003.