9 julij 2018

Kdaj je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

  • sprememba priključne moči
  • sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev,
  • sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v teh splošnih pogojih).

Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, SODO s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Odločba, s katero SODO izda uporabniku novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev. Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje predpisane v izdanem soglasju za priključitev, drugače preneha veljati. Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč