9 julij 2018

Kje lahko dobim informacije o planiranih odklopih?

Informacije o planiranih odklopih zaradi vzdrževalnih del so objavljene v skladu z zakonodajo preko radijskih postaj. Na voljo so tudi na telefonski številki klicnega centra vašega distribucijskega podjetja.

V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora SODO o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.