Pogosta Vprašanja In Odgovori

To je del skupne cene za uporabo omrežij, ki se nanaša na uporabo posameznega omrežja in sistemskih storitev.

Cena elektrike je nižja v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22:00 in 06:00 uro naslednjega dne ter vse sobote in nedelje. Za poslovne odjemalce ima pomembno vlogo možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, saj je to najlažji način znižanja stroškov podjetja za električno energijo. To velja za zniževanje stroškov pri energiji in omrežnini. Pri strošku omrežnine pa ima vpliv tudi dosežena konica, ki naj bo čim nižja. To pa pomeni, da morate izničiti faktor istočasnosti obratovanja strojev oz., da velikih porabnikov ne vklapljate istočasno. Konica se meri na 15 minutne intervale.

Glede na časovno obdobje je cena elektrike najdražja podnevi in najcenejša ponoči med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Cenejša tarifa električne energije je tudi ob vseh dela prostih dnevih (sobote, nedelje in prazniki). Če proizvodni proces poteka izven obdobja, ko je elektrika najdražja, lahko to precej zniža strošek podjetja za električno energijo.

Starejše naprave v proizvodnji navadno porabijo več električne energije kot istovrstne nove. Včasih se investicija v novo in varčnejšo napravo izplača bolj kot obratovanje stare – bolj potratne naprave

Informacijski pisarni ali dežurni službi v vašem distribucijskem podjetju sporočite svoje ime in naslov. Če imate pri roki račun za plačilo elektrike, povejte številko merilnega mesta. Če je linija zasedena, bodite potrpežljivi, saj verjetno večje število kupcev kliče, da bi prijavili prekinitev napajanja. Vaši klici oziroma klici kupcev so v veliko pomoč pri ugotavljanju velikosti in resnosti izpada električne energije.

Najprej se je potrebno prepričati, da problem ni nastal v našem domu. Preveriti je potrebno varovalke in glavno stikalo. Če so varovalke in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali imajo pri sosedih električno energijo. Če ugotovimo, da jo imajo, je problem najverjetneje v našem domu (glavna varovalka ali modernejšemu števcu prigrajena stikalna naprava, ki jo ponovno lahko vklopimo sami). Če tudi sosedje nimajo elektrike, oziroma sumimo, da je pregorela glavna varovalka, pokličemo dežurno službo pristojnega distribucijskega podjetja in sporočimo izpad napajanja. Prekinitev dobave sporočite na tel.št. za prijavo napak. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter št.merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo.
V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnati ter je z dobaviteljem sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

V primeru daljše prekinitve dobave električne energije (odvisno od letnega časa) ugasnite vse naprave za električno ogrevanje oziroma hlajenje. Ugasnite vse električne naprave z izjemo ene luči, ki bo služila kot indikator vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja električnega omrežja. Hladilnike in hladilne skrinje odpirajte ekonomično (ne puščajte jih dalj časa odprtih). Po ponovni vzpostavitvi dobave električne energije naprave za ogrevanje/hlajenje in druge električne naprave vklapljajte postopoma, v daljšem časovnem obdobju, da zmanjšate obremenitve v sistemu in s tem tudi zmanjšujete težave pri ponovnem vzpostavljanju (normalnega) obratovanja sistema. Operaterju sporočite nastalo okvaro v vašem kraju. Če ne morete vzpostaviti zveze, oziroma je linija zasedena, je to verjetno zaradi tega, ker bi tudi drugi radi sporočili, da so nastale motnje v napajanju. V kolikor imate neodvisni vir napajanja poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja.

Osnovno načelo je, da distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje čim večjemu številu kupcev v najkrajšem možnem času. Postopek vzpostavitve napajanja je naslednji: distribucijski center vodenja vzpostavi napajanje razdelilnih transformatorskih postaj 110/SN kV. Pri vzpostavljanju napajanja so transformatorske postaje najpomembnejše. Distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje za zelo pomembne kupce, kot so bolnice, vodne črpalke ipd., popravi električne vode, ki napajajo večje število kupcev, da omogoči ponovno napajanje čim večjemu številu kupcev v čim krajšem možnem času, popravi napake na transformatorjih in pri kupcih.

Naš sosed se morda napaja iz drugega izvoda kot mi. Na primer nadzemni vod morda res poteka mimo vaše hiše, napajate pa se preko podzemnega kabla, ki poteka po vašem dvorišču. Če se napajate samo preko ene faze, je možno, da sta ostali dve fazi zdravi, vaša pa je v okvari.

Imetnik soglasja za priključitev in kupec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti SODO takoj, ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku (62.člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur.list RS 126/2007).